top of page

יהודה הלוי 123

תוספת חדשה לבית פרומה גורביץ, בניין לשימור משנת 1937, בתכנון זברודסקי את בלקס.

תוספת על בניין קיים לשימור.

רחוב יהודה הלוי 123, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 1200 מ"ר. תוספת

הבנייה: 380 מ"ר.

Yehuda_HaLevi_123_Morning-14
Yehuda_HaLevi_123_Morning-9
חזית לרחוב יהודה הלוי
חזית אחורית
קומת קרקע
קומה טיפוסית
קומת גג
מצב קיים
bottom of page