top of page

תב"ע שהוזמנה על ידי מחלקת השימור של עיריית תל אביב-יפו על מנת למצוא פתרון עקרוני להקניית זכויות בנייה כפיצוי עבור שימור המבנה. האתגר התכנוני היה בתוספת בנייה לבניין של דירות דופלקס בעל חזית אחורית המורכבת כולה ממסדרון ציבורי המקשה על שילוב תוספת בנייה. הפתרון המוצע משתמש במערכת מורכבת של מפלסים כדי להשתלב בבניין ולעקוף את "מחסום" המסדרונות הציבוריים.

תב"ע לשימור ברמת אביב

תב"ע מקומית מפורטת לשימור ותוספת בנייה.

רחוב איינשטיין 73-69, רמת אביב.

שטח: הבניין המקורי: 3500 מ"ר. תוספת

הבנייה: 4000 מ"ר.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

bottom of page